.

ﺑﺎزﻻء ﺧﻀﺮاء ﺧﻴﺮات


ﺑﺎزﻻء ﺧﻀﺮاء ﺧﻴﺮات


حزمة المواصفات


وصف

ﻣﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻃﺮاوﺗﻬﺎ ّﺠﻤُوﻣ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. ﺑﺎزﻻء ﺧﻀﺮاء ﺧﻴﺮات ﻫﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻄﻌﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺒﺄة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وإﺣﻜﺎم ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.